Thursday, 8 December 2011

kurikulum Dunia Seni KSSR Tahun 1

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Seni Visual di peringkat sekolah rendah bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkan
keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. 
Umumnya, murid di sekolah rendah pada keseluruhan adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Seni Visual memainkan peranan memperkembangkan
sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi, dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan, dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni
visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana dapat membantu murid membina
keyakinan diri, membuat penilaian, dan mengenali cita rasanya tersendiri. 
Dokumen Standard Seni Visual merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh,
dan aspek kritikan. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah akan dapat membentuk keperibadian generasi
Malaysia yang celik  budaya kesenian.

MATLAMAT
Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah  untuk
melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi
pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu
murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta
dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan
negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF
Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat:
1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan
2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan
3. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera
4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya
5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual
6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat, dan selamat
7. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disipilin diri, dan bertanggungjawab
8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air
9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual
10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah


FOKUS MATA  PELAJARAN
Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:
a. pemerhatian secara aktif
b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan
c. apresiasi seni visual secara mudah
d. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan


Pemerhatian secara aktif
Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan, berfokus, dan terperinci dapat menajamkan perseps i murid.
Selain memperkembang deria penglihatan, aspek ini  juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian seper ti ini membantu
perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembang melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid akan
dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi
mendapatkan imej mental. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi, dan alam fantasinya ke arah

perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.
b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan
Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan
bahan. Proses ini akan memperkembang aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bah an serta
teknik-teknik mudah. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi, dan menyelaras konsepsi visualnya de ngan objek
yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana  memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid  juga dapat
mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang.

 Apresiasi seni visual secara mudah
Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai  kegiatan
kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil
kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan, cerita, lakonan, nyanyian, karangan, dan puisi. Murid
diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka.

 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan
Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah, murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang
wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai  kebersihan,
dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi.

P E N I L A I A N  D A L A M   S E N I  V I S U A L
Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara tidak langsung, penilaian menitikberatkan fokus pada  perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah.

Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai  empat  unsur iaitu  penilaian berasaskan sekolah, penilaian yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti, dan penilaian yang adil.

Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya.

Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk mela ksanakan

Penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan, penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Selain itu, guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara, bentuk, dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka, cara mereka berfikir, dan kemampuan psikomotor mereka. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya,iaitu pemerhatian, lisan dan interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja di kenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain  itu, guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial, amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan, interpretasi, kemahiran, 6Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab, kuiz, perbincangan, sumbang saran, puisi, temu bual, bercerita, lakonan, dan nyanyian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema. Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.

O R G A N I S A S I   K A N D U N G A N

Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik,  aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaran  digubal dan diperincikan bagi tujuan  pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI  ESTETIK
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan,  objek buatan manusia, dan karya seni. 

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI  SENI
Standard kandungan  ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual  menerusi penentuan  media dan teknik dalam aktiviti seni.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF
Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual  menerusi penzahiran idea melalui pelbaga i sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.  Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin  ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

Aktiviti di Tahun 1 bagi kurikulum Dunia Seni – Seni Visual meliputi :

BIDANG KEGIATAN & AKTIVITI

MENGGAMBAR- 25%
1. Lukisan
2. Catan
3. Capan
4. Kolaj

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN -25%
Terancang
1. Capan
2. Lukisan

Tidak Terancang
1.      Renjisan dan percikan
2.      Titisan

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN -25%
1. Model
2. Origami

MENGENAL KRAF TRADISIONAL- 25%
1. Anyaman
2. Alat permainan — WauMonday, 5 December 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tahun                                    :           1
Bidang                                  :           Membuat corak dan rekaan
Aktiviti                                   :           Titisan
Tema                                     :           Alam benda
Tajuk                         :           Meembuat titisan corak
Masa                          :           30 minit ( minggu pertama )
Jenis-jenis media     :           Alatan              :           berus dan palet
                                               Bahan              :           Kertas lukisan dan warna air.

Bahan Bantu Mengajar:       Contoh-contoh karya yang bercorakkan teknik titisan                                                   terancang.   

EMK                            :           Elemen kreativiti, dan inovatif
                                                Elemen keusahawanan


Standard kandungan

1.    Bahasa Seni Visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia dan karya seni.
2.    Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa Seni Visual.
3.    Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam karya seni.
4.    Apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa Seni Visual.


2.1      Persepsi Estetik        Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa                                             Seni Visual yang terdapat pada karya seni.
                                              
           2.1.1    Unsur Seni

                       2.1.1.2             Warna -           asas.
                       2.1.1.3             Jalinan -           tampak


           2.1.2    Prinsip rekaan

                       2.1.2.1             Kepelbagaian –warna kontra
                       2.1.2.2             Pergerakan ritma


2.2      Aplikasi Seni :           Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa Seni   
                                                    Visual dalam menghasilkan karya seni
                                              

           2.2.1    Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
                       2.2.1.2             Bahan -           kertas lukisan dan warna air
                       2.2.1.3             Alatan  -           berus, palet dan gunting.
           2.2.2    Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik titisan
                       2.2.2.1             Teknik titisan ( corak tidak terancang )


2.3      Ekspresi Kreatif   :    Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman dan
              kemahiran bahasa Seni Visual dalam menghasilkan karya  
               seni.

           2.3.1    Mempelbagaikan bahan secara kreatif
           2.3.1    Menghasilkan corak  teknik titisan tidak terancang.


2.4      Apresiasi Seni       :     Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri                                           dan rakan berpandukan bahasa Seni Visual.

           2.4.1    Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
           2.4.2    Menceritakan karya sendiri secara lisan
           2.4.3    Menghargai karya sendiri dan rakan.

FASA
AKTIVITI
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
CATATAN
Permulaan/ Mencungkil Idea
5 min
1.    Menunjukkan jari-jari.
2.    Melihat dan mengenal pasti cara pengerakkan jari-jari.
3.    Menerangkan unsur warna dan membuat corak dan rekaan.
1.    Guru meminta murid menunjukkan jari-jari mereka
2.    Guru menunjukan cara untuk pengerakkan jari-jari.
Contoh: satu jari- anak yang baik.
3.    Guru menghubungkaitkan contoh karya  titisan dengan teknik titisan.

1.    Murid menunjukan jari-jari mereka.
2.     Murid memerhatikan cara untuk pengerakkan jari..
3.    Murid memberi respon.
Strategi / Teknik :
Pengerakkan
Jari-jari

Media :
 Karya titisan

Menstruktur/ Menstruktur Semula
10 min
1.  Sediakan bahan-
     bahan iaitu
     seperti sekeping
     kertas lukisan,
     berus palet
     dan warna air
     ( warna asas).
2.  Bancuh warna   
      asas dengan air
      berasingan    
      dalam palet.
3. menunjukkan cara
    untuk
    membasahkan
    kertas lukisan.
      
1.  Guru berbincang  
    dengan murid tentang
    penggunaan warna  
    asas  dalam
    penghasilan corak
    teknik titisan.
2. Mengedarkan kertas
    lukisan.
3.  Guru menyediakan   
     bahan warna asas  
     untuk teknik titisan.
4. Guru menunjukkan cara
    untuk membasahkan
    kertas lukisan.
1.  Murid  
     berbincang 
    dengan guru
    tentang
    penggunaan  
    warna asas
    dalam     
    penghasilan
    corak teknik  
    titisan.
2.  Murid
     mendapat
     kertas lukisan.
3.  Murid bancuh
     warna asas
     dengan air
     berasingan   
     dalam palet.
4.  Murid
     membasahkan
     kertas lukisan.

Aplikasi  Idea
10 min
1.    Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

1. Guru membimbing
    murid menghasilkan
    corak   teknik titisan.
   
   

1.  Murid
     menitiskan cat
     air pada
     permukaan     
     kertas lukisan.   
2. Murid  
    menitiskan cat
    air dari atas  
    dengan jarak
   yang berbeza ke
    kertas lukisan 
    untuk
    mendapatkan
    kesan yang
    berbeza.
3. Murid diminta
    mengulang  
    langkah  satu
   dan dua dengan
   menggunakan  
    warna asas bagi
   mendapatkan
   corak yang
   berbeza secara
   titisan itu.

Refleksi
5 min
1. Murid
    mengeringkan
    hasil kerja sambil
    dipantau oleh
     guru.

1. Guru membuat
    rumusan dan memberi
    cadangan agar murid
    menggunakan hasil
    karya mereka untuk
    dijadikan satu baju yang
    bercorak kreatif.

1. Murid
    mempamerkan
    dan bercerita
    tentang hasil
    kerja sendiri.APRESIASI SENI VISUAL

Apresiasi adalah perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris iaitu APPRECIATE yang bermaksud penghargaan. Penghargaan atau apresiasi seni merupakan satu bentuk tindakan yang melibatkan dua deria utama iaitu deria penglihatan dan deria sentuh. Produk seni seperti catan, lukisan , poster, logo, cetakan dinikmati melalui deria penglihatan. Manakala produk seni seperti arca, kraf, binaan, timbulan dan sebarang produk yang bersifat 3-D dinikmati melalui deria sentuhan dan penglihatan. Untuk menikmati produk seni dengan lebih berkesan, penguasaan terhadap laras bahasa seni tampak adalah amat penting. Laras bahasa seni adalah seperti unsur-unsur seni, prinsip rekaan, bahan, alat, teknik dan gayaan, terminologi serta simbol. Proses pembacaan produk seni sama ada secara lisan atau bertulis dengan menggunakan laras bahasa tampak tertentu disebut sebagai proses pemahaman dan kritikan seni.

PENGLIBATAN DERIA

Penglibatan deria

Proses membuat karya juga merupakan satu proses teknikal baik pada peringkat permulaan atau peringkat berlangsungnya proses berkarya. Mata merupakan satu aspek deria yang penting dalam proses pengamatan. Melalui proses pengamatan kualiti visual yang ada pada objek seperti jalinan, ruang, ton dan lain-lain dapat dilihat dan diamati. Benda yang dilihat tersebut seterusnya akan ditangkap oleh minda dan kemudian dianalisis. Maklumat yang telah dianalisis tersebut kemudiannya ditapis oleh otak. Berlaku proses penambahan dan pengurangan maklumat yang telah diterima tadi. Kemudian berlaku proses koordinasi antara mata dan otak seterusnya mengalir ke tangan. Maka bermulalah proses membuat karya. Inilah yang disebut sebagai pengalaman langsung dimana semua proses berlaku semasa menghasilkan karya. 

PENGALAMAN ALAM SENI


Pengalaman Estetik

Tajuk ini menyatakan tentang pengertian Seni Visual berdasarkan pengalaman estetik dan bagaimana pengalaman itu dapat dikuasai oleh pelajar. Aspek yang terlibat dalam pengalaman estetik ialah aspek pengalaman intelektual dan pengalaman langsung dengan karya seni itu. Kedua-dua bentuk pengalaman ini lebih kepada pendekatan atau methodology dalam penghasilan karya.
Seseorang pelajar atau pelukis boleh menguasai atau mengalami pengalaman estetik melalui pendekatan intelektual dan pendekatan langsung ini.

Pengalaman Intelektual

Pengalaman Intelektual  proses sebelum penghasilan karya -Pendekatan Intelektual, ia juga bermaksud penghasilan sesuatu produk seni yang memerlukan proses kajian, pengumpulan maklumat, penguasasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan produk yang hendak dihasilkan. Hasil maklumat akan dianalisis dan dikaji semula serta dibuat eksperimen tentang kesesuaiannya. Proses mengkaji dan mengumpul maklumat inilah yang dikatakan sebagai pengalaman intelektual. Ia juga melibatkan penerokaan yang berbentuk eksperimen. Melalui pendekatan intelektual seperti ini akan mempertajamkan lagi pengalaman estetik seseorang itu.


Pengalaman Langsung

Pengalaman Langsung proses membuat karya-proses teknikal, ia juga menyumbang kepada pengalaman estetik seseorang itu. Pengalaman langsung atau direct contact ialah satu proses penghasilan produk seni. Berlaku hubungan langsung antara pengkarya dengan karyanya secara sedar. Koordinasi deria berlaku antara mata dengan tangan serta otak. Fikiran (otak) menyatakan tentang sesuatu yang bersifat kreatif. Proses mengindahkan karya berlaku. Proses ini disebut proses artistik.

Asas Seni Reka

Asas Seni Reka

Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang, imbangan, kontra dan sebagainya. Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu. Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri.

Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP. Elemen rekaan termasuklah garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, dan warna. Prinsip rekaan pula meliputi harmoni, kepelbagaian, kontra, penegasan, imbangan, pergerakan/irama/rentak/pengulangan, kesatuan dan ekonomi. Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis dalam menghasilkan sesebuah karya seni visual.

Fungsi / Gunaan

Seperti juga produk yang lain, hasil seni visual juga ada fungsi atau kegunaannya sendiri. Ia boleh berfungsi sebagai alat dokumentasi contohnya catan dinding gua batu (dokumentasi sejarah atau aktiviti orang zaman batu), sebagai alat propaganda, ekspresi diri (luahan perasaan, emosi, idea dan lain-lain. Selain itu hasil seni kraf seperti tembikar berfungsi sebagai alat menyimpan air, ukiran sebagai hiasan dinding.

Pengkarya/Pelukis/Pandai Tukang

Pengkarya/Pelukis/Pandai Tukang

Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. Agen itu dikenali sebagai pengkarya, pelukis atau pandai tukang. Tanpa agen ini tiada produk seni.

Nilai Estetik (keindahan)

Nilai Estetik (keindahan)

Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik. Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan menekankan aspek kegunaannya.

Kandungan/Isi/Mesej (Contents / makna)

Kandungan/Isi/Mesej (Contents / makna)

Seni Visual juga diertikan sebagai suatu produk yang mempunyai makna atau isi. Sebelum wujudnya fotografi manusia merakam peristiwa dalam bentuk visual 2D seperti manuskrip, lukisan dinding, catan dinding dan seumpamanya. Contoh dalam lukisan dinding di pyramid mesir atau catan lanskap oleh Abdullah Arif (Ladang Kelapa ). Seni tampak atau visual juga merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai, kepercayaan dan sikap social. Karya seni merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak.

Biasanya mesej atau maksud dalam sesuatu karya seni visual itu hanya diketahui secara jelas oleh pihak primer iaitu pengkarya sendiri. Ia ditafsir secara berlainan oleh pihak kedua (sekunder) atau pengkritik/audien.


Bahasa Seni (laras bahasa)

Bahasa Seni (laras bahasa)

Seperti juga bidang yang lain, seni tampak juga mempunyai laras bahasanya sendiri. Bidang sastera ada laras bahasa sendiri seperti monolog, imbas kembali, dan lain-lain. Seni tampak pula mempunyai laras bahasanya sendiri seperti unsur-unsur seni (warna, jalinan dan lain-lain ), prinsip rekaan (kontra, harmoni, pergerakan dan lain-lain), bahan dan alat (berus, plaster, cat minyak dan lain-lain), teknik dan gayaan (basah atas basah, realistik dan lain-lain). Tanpa pengetahuan laras bahasa ini, seni dilihat tanpa makna.

Pengalaman 2D/3D (Sensasi Visual dan Sentuh)

Pengalaman 2D/3D (Sensasi Visual dan Sentuh)

Seni Visual juga dikenali dan difahami sebagai sesuatu yang bersifat 2D atau 3D secara fiziknya. Deria sentuh dan deria penglihatan terlibat dalam konteks ini. Arca, ukiran merupakan produk seni yang boleh dinikmati melalui sentuhan dan bersifat 3D. Manakala catan, lukisan, cetakan merupakan produk seni yang boleh dinikmati dengan deria penglihatan dan bersifat 2D.

Penyataan Diri (self – expression)Penyataan Diri (self – expression) bermaksud meluahkan atau menyatakan apa yang dirasa dan difikir secara bebas. Penyataan atau luahan ini haruslah ada mediumnya dan medium itu biasanya berupa permukaan yang boleh dicalitkan atau digoreskan. Catan, arca, lukisan merupakan produk hasil daripada ekspresi diri ini dalam konteks seni visual. Kanak-kanak merupakan golongan yang gemar menyatakan ekspresi diri ini. Ekspresi diri kanak-kanak adalah lebih tulen kerana mereka menyatakan perasaan tanpa sedar dan tanpa diarah oleh sesiapa. Sebab itu kita kerap melihat kanak-kanak suka menconteng. Tampakan yang mereka hasilkan nampak bersahaja dan tidak terkawal.Golongan pelukis pula menyatakan ekspresi diri mereka melalui catan, arca atau lukisan. Contoh pelukis seperti Vincent Van Gogh, Jackson Pollock. Kesimpulannya, Seni Visual adalah penyataan perasaan, emosi, idea dan manifestasi fikiran.


                             

Konsep Seni Visual

Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh, 2D dan 3D, komunikasi visual, bahasa seni visual, isi dan mesej, imej, form, content, benda – subjek, objek berfungsi/kegunaan, nilai estetik, ciri-ciri kreatif, pelukis/pandai tukang dan karya seni, asas seni reka dan berbagai aspek lain. Berikut diterangkan secara terperinci aspek-aspek berkenaan.

PENGERTIAN SENI VISUAL

Seni Secara Umum

Seni secara umum agak luas seperti seni tari, seni muzik, seni bina, seni lakon, seni silat, seni ukir, seni lukis, seni kraf, seni penulisan dan sebagainya. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya sendiri umpamanya Seni Persembahan (meliputi seni lakon, seni suara dan sebagainya), Seni Penulisan Kreatif (penulisan cerpen, puisi, skrip drama dan sebagainya), dan Seni Visual/Tampak (meliputi seni Kraf, seni lukis, seni ukir, seni bina dan sebagainya).

Visual atau Tampak secara terminologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. Jadi yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan, lukisan, arca, ukiran, binaan bangunan dan sebagainya. Ia bukan setakat dilihat tetapi ia perlu difahami maksudnya atau sekurang-kurangnya teknik membuatnya, siapa membuatnya, mengapa ia dibuat, apa fungsinya, apa rujukannya, apa ideanya dan sebagainya. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi pula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis.

Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsur-unsur seni (garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, dan warna), prinsip rekaan (harmoni, kepelbagaian, kontra, penegasan, imbangan, pergerakan/irama/rentak/pengulangan, kesatuan dan ekonomi), bahan dan alat, teknik dan gayaan, terminologi dan simbol. Komunikasi akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasasi sepenuhnya oleh individu atau masyarakat.

Sunday, 4 December 2011

Mewarna cepat pohon pokok

Membuat corak dan rekaan Tahun 1

Ini adalah gambar-gambar - Membuat corak dan rekaan Tahun 1


Seni Cetak

Seni cetak ialah proses penghasilan karya seni melalui teknik percetakan, biasanya di atas kertas. Kecuali dalam kes monotaip, proses ini mampu menghasilkan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak, yang dikenali cetakan atau gambar teraan. Setiap kepingan karya bukanlah tiruan tetapi hasil asli kerana ia bukan diciplak daripada mana-mana karya seni yang lain dan secara tekniknya dikenali sebagai teraan. Ini berbeza dengan lukisan yang mencipta satu karya seni asli yang unik. Teraan dihasilkan dari satu permukaan asli tunggal, secara tekniknya disebut sebagai matriks. Matriks yang umum digunakan adalah seperti plat logam, biasanya tembaga atau zink untuk turisan atau goresan; batu untuk litografi; blok kayu untuk toreh kayu, linoleum untuk torehan lino dan plat fabrik untuk percetakan skrin. Masih banyak lagi bahan lain yang digunakan dalam karya seni ini, dan akan diterangkan di bawah. Karya yang dicetak dari satu plat tunggal membentuk satu edisi, dan di zaman mdoden ini selalunya ditandatangani dan dinomborkan untuk membentuk suatu edisi terhad. Teraan juga boleh diterbitkan dalam bentuk buku, sebagai buku artis. Satu teraan boleh terhasil dari satu atau beberapa teknik


Contoh: